vn
en
id
my
ph
th
vn
kh
Match
Match
Live Stream
Live Stream
LANGUAGE
vn
Vòng Playoff Ngày 3
12
.00
13 Th06
Best of 5
EVOS
1
EXE
3
EVOS
1
VS
3
EXE
Best of 5
17
.00
13 Th06
Best of 7
BLCK
1
EXE
4
BLCK
1
VS
4
EXE
Best of 7
MSC Group Draw
Vòng
Bảng 1
7 - 8 Th06 2021
Vòng
Bảng 2
9 Th06 2021
Vòng
Playoff
11 - 13 Th06 2021
Chung
Kết
13 Th06 2021